Preduzeće “Elicio Wind“ iz Beograda planira da na području Starčeva i Pančeva izgradi dve vetroelektrane snage do 60 MW

            Već smo pisali o stvaranju uslova za izgradnju vetroparka u našem mataru. Sada je ostalo još svega nekoliko koraka da se do toga dođe. U zavisnosti od potencijala vetra planira se izgradnja jedne ili više vetroelektrana, infrastrukturnog kompleksa sa odgovarajućom poveznom srednjenaponskom kablovskom, telekomunikacionom i ostalom mrežom, kao i mrežom pristupnih puteva, a sve prema mogućnostima i uslovima priključenja na elektroenergetske sisteme, pojašnjeno je u Planu detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa “Vetroelektrana“ na području Starčeva i Pančeva.

            Prema usvojenom Prostornom planu, prostor obuhvaćen ovim planom se nalazi na poljoprivrednom zemljištu. Postojeći režim korišćenja zemljišta jeste primarna poljoprivredna, ratarska proizvodnja.

            Sam lokalitet planiranog infrastrukturnog polja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora saobraćajno je dostupan preko mreže atarskih puteva koji se priključuju sa severne strane na trasu državnog puta IB reda broj 14 (sam priključak je izvan obuhvata Plana i biće razrešen projektno-tehničkom dokumentacijom).

            U obuhvatu plana kompleksa “Vetroelektrana“ izgradiće se dve vetroelektrane, za koje je predviđeno postavljanje ukupno maksimalno 11 pojedinačnih stubova vetrogeneratora. Ukupna sumarna snaga ove dve vetroelektrane neće biti veća od 60 MW:

            - prva vetroelektrana će biti snage do 50 MW i zvaće se vetroelektrana “Elicio Wind 01“, imaće maksimalno devet vetrogeneratora, i biće priključena na prenosni elektroenergetski sistem;

            - druga vetroelektrana će biti snage do 10 MW i zvaće se vetroelektrana “Nadel 1“, sa dva vetrogeneratora i biće priključena na distributivni elektroenergetski sistem.

            - najveća visina stuba vetrogeneratora, uključujući lopaticu turbine u gornjem položaju, biće maksimalno 250 m. Prečnik elise je maksimalno 180 m, odnosno, poluprečnik je 90 m - navedeno je u PDR-u koji je izradio JP “Urbanizam“ iz Pančeva.

            U najširem konktestu gledano, tehničko - tehnološke celine vetroelektrane čine pojedinačni stubovi vetrogeneratora u kojima se energija vetra u turbinama konvertuje u električnu energiju, a odatle podzemnom sabirnom elektroenergetskom mrežom srednjenaponskih 30 (35) kV kablova distribuira do centralne transformatorske stanice TS 110/30(35) kV za  vetroelektranu do 50 MNJ, odnosno do trafostanice 30(35)/20 kV za vetroelektranu do 10 MW, kako bi se dalje plasirala u elektroenergetski prenosni/distributivni sistem.

            Prostorno - funkcionalna organizacija infrastrukturnog kompleksa determinisana je, pre svega, usvojenim rasporedom stubova vetrogeneratora, na osnovu koga su definisani svi ostali sadržaji kompleksa vetroelektrane. Lokacija vetrogeneratora se može realizovati na jednoj ili više katastarskih parcela, u zavisnosti od pozicije i veličine vetrogeneratora.

            Za vetroelektranu “Elicio Wind 01“ priključak na prenosni sistem električne energije predviđen je na 110 kV naponski nivo i zbog toga je predviđena trafostanica TS 110/30(35) kV kao veza između vetrogeneratora i prenosne mreže 110 kV. Vetrogeneratori u sklopu ove vetroelektrane imaće izlazni ili radni napon 30(35) kV.

            Za vetroelektranu “Nadel 1“ predviđen je priključak na 20 kV naponski nivo i zbog toga je planirana trafostanica 30(35)/20 kV kao i razvodno postrojenje kao vezu između vetrogeneratora i distributivne mreže 20 kV.

KONTAKT

Skupština mesne zajednice
Trg neolita 1, Starčevo, Srbija

Telefon: 013/631-144, 063/565-752

Faks: 013/631-144

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Video o Starčevu

Video: Starčevo 2002.

VREMENSKA PROGNOZA

Top